Regulamin Szkoleń DecorAmor

 1. Organizatorem szkoleń jest firma Agencja Ślubna DecorAmor Małgorzata Pieczyńska z siedzibą główną firmy: Stargard Szczeciński, ul. Pogodna 21/1, NIP 854-201-86-09, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Organizatora oraz wpłacenie na nasz rachunek bankowy pierwszej raty kwoty zgodnie z cennikiem.
 3. Dbając o najwyższą jakość prowadzonych przez nasz szkoleń, liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Dlatego o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych zgodnie z punktem 2.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszenia, Organizator prześle Wam maila z danymi niezbędnymi do dokonania płatności. Po wpłynięciu na konto Organizatora środków pieniężnych, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do szkolenia.
 5. Pozostała kwota za szkolenie powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej na 8 dni przed wyznaczoną datą szkolenia.
 6. Rachunek za udział w szkoleniu zostanie wręczony podczas szkolenia.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora na email: szkolenia@decoramor.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 dni roboczych i więcej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej płatności pierwszej raty za szkolenie. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty 100% wartości szkolenia.
 8. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takim wypadku wpłacone pieniądze zostaną zwrócone uczestnikom szkolenia.
 10. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby zgłoszone poprzez formularz zgłoszeniowy: http://decoramor.pl/szkolenia/formularz-zgloszeniowy/
  Nie jest dozwolone, aby w miejsce osoby zgłoszonej poprzez niniejszy formularz na szkoleniu pojawiła się inna osoba. W takim wypadku osoba ta nie będzie mogła brać udziału w szkoleniu, a wpłacone pieniądze nie zostaną zwrócone.
 11. W czasie szkolenia jest zakaz rejestrowania dźwięku lub wizji. Uczestnik szkolenia który nie dostosuje się do tego zakazu zostanie wyproszony ze szkolenia, a wpłacone pieniądzie nie zostaną zwrócone.
 12. Klient oraz Uczestnik szkolenia akceptuje, że wszystkie materiały dostarczone Uczestnikom szkolenia w formie pisemnej, na nośniku cyfrowym jak również treści wygłaszane podczas szkolenia są własnością intelektualną Organizatora oraz są chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Klient oraz Uczestnik Szkolenia akceptuje, że bez pisemnej zgody Organizatora nie ma prawa rozpowszechniać wymienionych powyżej materiałów zarówno w całości jak i we fragmentach, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w żadnej formie: mówionej, audio, video, pisanej, drukowanej czy elektronicznej. Przedmiotowy zakaz nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na źródło.
 13. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku oraz obrazu przebiegu szkolenia, jak również do wykonywania fotografii w trakcie szkolenia, co Klient oraz uczestnik szkolenia akceptują. Uczestnik akceptuje, że może znaleźć się na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych przez Organizatora. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie wskazanych w niniejszym punkcie materiałów w celach promocyjnych, tj. w celu umieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik może nie wyrazić zgody na utrwalanie jego wizerunku na zdjęciach oraz nagraniach. W takim przypadku, Uczestnik musi złożyć Organizatorowi przed rozpoczęciem szkolenia oświadczenie w formie pisemnej o braku takiej zgody.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Szkolenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Agencja Ślubna DecorAmor Małgorzata Pieczyńska, ul. Pogodna 21/1, 73-110 Stargard,
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożnością zakwalifikowania się do szkolenia,
 • Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.